Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Huidinstituut Rosalie
1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Huidinstituut Rosalie en een cliënt waarop Huidinstituut Rosalie
deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

2. Inspanningen schoonheidssalon

 1. De schoonheidsspecialiste van Huidinstituut Rosalie zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. De schoonheidssalon zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

 2. De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan de schoonheidsspecialiste worden verteld.

 3. De schoonheidsspecialiste van Huidinstituut Rosalie is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

3. Afspraken
 1. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan Huidinstituut Rosalie melden.

 2. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Huidinstituut Rosalie 50% van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen.

 3. Indien de cliënt meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag de schoonheidsspecialiste de gehele afspraak annuleren en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.

 4. Huidinstituut Rosalie moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

 5. Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van artikel 3.1 tot en met 3.4 te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Betaling

 1. Huidinstituut Rosalie vermeld alle prijzen van de behandelingen en producten zichtbaar in de salon.

 2. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.

 3. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

 4. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

5. Persoonsgegevens & privacy

1. De cliënt voorziet de schoonheidssalon vóór de/bij eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te

begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

 1. De schoonheidsspecialiste neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd

  systeem.

 2. Huidinstituut Rosalie behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet

  Bescherming Persoonsgegevens.

 3. Huidinstituut Rosalie zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder

  schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

 4. Huidinstituut Rosalie is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft

  mede gedeeld tijdens de behandeling.

 5. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de

  informatie.

 6. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of rechterlijke uitspraak de

  schoonheidsspecialiste verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

6.Aansprakelijkheid

 1. Huidinstituut Rosalie is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

 2. Huidinstituut Rosalie is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

 
 
 
 
 
7. Garantie
 1. Huidinstituut Rosalie geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de behandeling en de producten.

 2. Deze garantie vervalt indien:

 1. De cliënt op de hoogte is gebracht door de schoonheidsspecialiste over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten;

 2. De cliënt andere producten dan de door de schoonheidsspecialiste geadviseerde producten

heeft gebruikt;

 1. De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd;

 2. De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd;

 3. De cliënt de producten niet volgens het advies van de schoonheidsspecialiste en/of de

  gebruiksaanwijzing heeft gebruikt. Na een behandeling kan de huid een reactie geven. De cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.

 

8. Beschadiging & diefstal

 1. Huidinstituut Rosalie heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.

 2. Huidinstituut Rosalie meldt diefstal altijd bij de politie.

 
 
 
 
9. Klachten
 1. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking zowel schriftelijk als mondeling gemeld worden aan de eigenaar van Huidinstituut Rosalie.

 2. Huidinstituut Rosalie moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven.

 3. Indien een klacht over de behandeling gegrond is zal de schoonheidsspecialiste van Huidinstituut

  Rosalie de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt

  aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

 4. Indien een klacht over de producten gegrond is zal Huidinstituut Rosalie het aankoopbedrag van de

  producten gedeeltelijk of helemaal vergoeden.

 5. Indien Huidinstituut Rosalie en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het

  geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

 

10. Behoorlijk gedrag

1. De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen.

2. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de schoonheidssalon het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

 

11. Recht

 1. Op elke overeenkomst tussen Huidinstituut Rosalie en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing.

 2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Huidinstituut Rosalie en zijn ook in de

  salon beschikbaar.

 3. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst

  daarvan steeds bepalend.

 4. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot

  stand komen van de overeenkomst.